29 maja 2014

Powtórka z Kodeksu Etyki Lekarskiej

Koleżanki, Koledzy,
zawody lekarza i lekarza dentysty wymagają profesjonalizmu w postępowaniu. Składają się nań: wiedza, umiejętności praktyczne, doświadczenie i tzw. umiejętności miękkie (wśród nich przede wszystkim umiejętności komunikacyjne). Nie można jednak wykonywać ich bez refleksji etycznej. Dlatego najważniejszym dokumentem samorządu lekarskiego jest obchodzący w tym roku 23. urodziny Kodeks Etyki Lekarskiej. Może warto przeczytać go spokojnie jeszcze raz? Zróbmy to razem. Serdecznie namawiam!

Konstanty Radziwiłł,
przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej Okręgowej Rady Lekarskiej


Podstawa kodeksu: art. 1.
1. Zasady etyki lekarskiej wynikają z ogólnych norm etycznych.
2. Zobowiązują one lekarza do przestrzegania praw człowieka i dbania o godność zawodu lekarskiego.
3. Naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu.
Zasady opisane kodeksem nie powstały z niczego, nie zostały też wymyślone przez Krajowy Zjazd Lekarzy, który KEL uchwalił. Środowisko lekarskie odwołuje się w nim wyraźnie do tego, co filozofowie nazywają etyką naturalną, czyli po prostu do zespołu zasad, które zostały wpisane, jak uważają wierzący – przez Boga, a niewierzący – przez naturę, w serce i umysł każdego myślącego, wrażliwego i poszukującego prawdy człowieka (przynajmniej: szanuj życie, szanuj wiedzę, bądź sprawiedliwy, postępuj z innymi tak, jak chciałbyś, żeby postępowano z tobą). Wzywają one każdego lekarza i lekarza dentystę, aby był po prostu dobrym człowiekiem. Szczególnie dla pacjentów, ale także dla kolegów, a wreszcie dla każdego spotkanego człowieka. W odróżnieniu do kodeksu karnego KEL nie tylko zabrania określonych zachowań lub nakazuje konkretne sposoby postępowania w różnych sytuacjach. Idzie dalej: nieetycznym nazywa każde postępowanie naruszające godność zawodu, a nawet takie, które tylko podważa zaufanie do zawodu. To naprawdę wysoko postawiona poprzeczka – po prostu: Noblesse oblige!*.

kr

* Szlachectwo zobowiązuje (fr.)

Archiwum