29 maja 2014

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie

Wolontariat lekarzy, wydłużenie czasu pracy lekarzy niektórych specjalności oraz dodatek rodzicielski dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – to niektóre kwestie dyskutowane podczas XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Warszawie, który odbył się 5 kwietnia br.
Delegaci wysłuchali sprawozdania prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Andrzeja Sawoniego, dotyczącego działań podjętych w pierwszym kwartale 2014 r., zatwierdzili sprawozdanie finansowe OIL w Warszawie i rachunek wyników za 2013 r., przyjęli preliminarz budżetowy na rok 2014 i sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Lekarskiego.
Uczestnicy Zjazdu dokonali wyborów uzupełniających do składu OSL oraz grona Zastępców OROZ. Lekarz Bogusław Drotlef został wybrany do Okręgowego Sądu Lekarskiego, a na Zastępców Rzecznika wybrano lekarzy: Barbarę Kozakiewicz, Grzegorza Olizarowskiego oraz Adama Pietrzaka.
Delegaci zapoznali się z informacją o działaniach podjętych przez nowego prezesa ORL Andrzeja Sawoniego i Radę w pierwszym kwartale 2014 r.

Sprawy organizacyjne
W wyremontowanych nowych pomieszczeniach zorganizowane zostało Biuro Obsługi Lekarza, w którym załatwiający swoje sprawy mają bardziej komfortowe warunki niż dotychczas. Nowe pomieszczenia otrzymało biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego.
Prezes Sawoni poinformował o rozwiązaniu umowy z dotychczas obsługującą Izbę firmą informatyczną i nawiązaniu współpracy z nową.
Rozwiązana została ponadto umowa agencyjna z firmą ubezpieczeniową Inter S.A. oraz umowa wynajmu pomieszczeń przez tę firmę w siedzibie Izby. Prezes poinformował, że ORL uznała, iż Izba nie powinna być agentem żadnej firmy ubezpieczeniowej, nie wykluczył natomiast możliwości współpracy z przedsiębiorstwami brokerskimi w przyszłości.
Do sądu został złożony wniosek o zmianę statutu oraz zarządu Fundacji Pro Seniore. Prezes wyjaśnił, że fundacja, założona przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, w większym stopniu będzie się zajmować działalnością gospodarczą. Poinformował o zmianie zarządu fundacji: prezesem jest, jak dotychczas, Andrzej Surowiecki, wiceprezesami – główna księgowa OIL w Warszawie Helena Jemioł i prawnik z izbowego Biura Radców Prawnych Paweł Jannasz.

ePUAP, bezpłatna obsługa prawna dla członków OIL w Warszawie i szkolenia
Prezes zapewnił, że już niedługo lekarze będą mogli uzyskać w siedzibie Izby tzw. profil zaufany – odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego.
– Złożyliśmy wniosek do MSWiA o wydanie certyfikatu ePUAP. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni otrzymamy odpowiedź – powiedział.
Wykorzystując profil zaufany, obywatel może załatwiać sprawy administracyjne, np. wnosić podania, odwołania czy skargi, drogą elektroniczną. Kiedy Izba uzyska certyfikat ePUAP, stanie się kolejnym, obok urzędów skarbowych, placówek ZUS i innych instytucji publicznych, miejscem, w którym lekarz będzie mógł uzyskać profil zaufany.
Andrzej Sawoni poinformował też o podpisaniu umowy z kancelarią prawną Dittmajer i Wspólnicy s.k. w sprawie bezpłatnej dla wszystkich członków OIL w Warszawie obsługi prawnej. Zakres świadczeń obejmować ma nie tylko sprawy związane z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, ale i inne, dotyczące prawa rodzinnego, spadkowego, majątkowego itd. Uprawniony lekarz będzie mógł korzystać z natychmiastowych porad telefonicznych oraz opinii prawnych, także w sprawie pism procesowych i innych (np. pozwu czy wezwania do zapłaty).
– Wchodzimy na ziemię nieznaną, zobaczymy, jak będzie to działało – powiedział prezes. Dodał, że z kancelarią współpracuje Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa. Koszt usług dla OIL w Warszawie to około 20 tys. zł miesięcznie.

Prawnik dla lekarza i lekarza dentysty
Od 1 maja br. lekarze i lekarze dentyści – członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, zyskają szybką i nieodpłatną pomoc prawną – tego dnia zacznie obowiązywać umowa między Izbą a kancelarią Dittmajer i Wspólnicy s.k. o porady prawne.
Pod numerem telefonu: 22-647-56-05 dyżurować będą prawnicy, którzy przez siedem dni w tygodniu, w godzinach 9.00-21.00, będą udzielać porad i konsultacji (do trzech w miesiącu dla jednego uprawnionego lekarza/lekarza dentysty i nie więcej niż 12 w ciągu roku). Pytanie można też wysłać e-mailem na adres: lekarze@dittmajer.pl lub faksem pod numer: 22-820-10-21. Kancelaria ma prawo do rejestrowania rozmów oraz archiwizacji korespondencji związanej ze świadczeniem usług.
Każdy członek OIL w Warszawie jest uprawniony do otrzymania, oprócz porady lub konsultacji, dwóch dokumentów prawnych (opinii, analizy, wezwania do zapłaty, pozwu, odpowiedzi na pozew itp.) w ciągu 12 miesięcy.
Weryfikacją uprawnionego do bezpłatnej pomocy prawnej na mocy wspomnianej umowy będzie podanie numeru prawa wykonywania zawodu.
Zakres świadczeń w umowie obejmuje kwestie prawne związane z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty (sprawy karne i dyscyplinarne, ochronę dóbr osobistych, obronę przed roszczeniami deliktowymi, z dziedziny prawa pracy itp.), a także inne, niezwiązane z zawodem – z dziedziny prawa rodzinnego, spadkowego, konsumenckiego itp. – jednak poza prawem budowlanym, podatkowym, karnoskarbowym, zamówień publicznych, patentowym, autorskim). Więcej informacji na temat usług „Prawnik dla lekarza i lekarza dentysty” – na stronie internetowej OIL pod adresem: www.oilwaw.org.pl.
Izba podjęła kroki w kierunku rozszerzenia oferty szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów. Podpisana została umowa z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dotycząca szkoleń dla lekarzy w zakresie leczenia krwią.
Ponadto – jak poinformował Andrzej Sawoni – prowadzone są rozmowy z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dotyczące zorganizowania przez Izbę kursu specjalizacyjnego dla lekarzy z zakresu zdrowia publicznego. Prawdopodobnie jeszcze w roku bieżącym będzie można zorganizować dwa kursy, łącznie dla 120 lekarzy w trakcie specjalizacji.

Odznaczenia
Podczas Zjazdu wręczono pięć Medali im. dr. Jerzego Moskwy. Wśród odznaczonych znalazło się czworo powstańców warszawskich: Jan Gliński, który już w 1944 r. był lekarzem, oraz trzy ówczesne sanitariuszki, które po wojnie ukończyły medycynę: Irena Grohman-Fleszer, Hanna Kumuniecka-Chełmińska, Halina Jędrzejewska.
Halina Jędrzejewska, dziękując za odznaczenie, powiedziała, że uhonorowano ją i pozostałe osoby dlatego, że całe ich życie było takie, jakie cenił dr Moskwa. Dr Fleszarowa w swojej pracy była pełna empatii i współczucia dla pacjentów. Dr Chełmińska, sanitariuszka pułku „Baszta”, ranna w czasie Powstania, po wojnie pomagała wielu osobom.
Dr Gliński, obecnie 98-letni, tuż po wojnie organizował szpital w Rudce dla rannych powstańców. Jest też autorem słownika biograficznego polskich lekarzy z czasów wojny i okupacji. Nadal pracuje. Piątą odznaczoną osobą jest dr Maria Danielska-Klimek.

Uchwały i wnioski
Podczas poprzedniego Zjazdu, z uwagi na brak kworum, nie odbyła się dyskusja nad złożonymi projektami uchwał i wniosków. Tym razem tak nie było. Nie wszystkie projekty uchwał zostały jednak przyjęte. Kwestią sporną okazała się sprawa wolontariatu lekarzy i lekarzy dentystów. Wobec trudności w sformułowaniu stanowiska, które zapewniałoby dbałość o lekarzy i lekarzy dentystów zmuszonych do pracy w ramach wolontariatu, ale też o tych, którzy z własnej, nieprzymuszonej woli są wolontariuszami (na przykład w organizacjach pozarządowych), postanowiono, że sprawą zajmie się Okręgowa Rada Lekarska.
– Prawdą jest, że niektórzy lekarze w trakcie specjalizacji podejmują się wolontariatu dobrowolnie, i prawdą jest, że zdarzają się sytuacje, w których lekarze do wolontariatu są zmuszani. Okręgowa Rada Lekarska na pewno zajmie się tym problemem, z pomocą Komisji ds. Warunków Zatrudniania Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Powstanie stanowisko, które Zjazd będzie mógł przyjąć – obiecał prezes Sawoni.
Mniej dyskusji wzbudziła kwestia wydłużenia czasu pracy niektórych grup pracowników medycznych na mocy art. 214 ustawy o działalności leczniczej (chodzi m.in. o lekarzy radiologów). Zjazd domaga się, by pracownikom, którym wydłuża się czas pracy, przysługiwała godziwa rekompensata.
Delegaci poparli też apel o „becikowe”, czyli podjęcie działań przez Okręgową Radę Lekarską w celu ustanowienia dla członków OIL w Warszawie dodatku rodzicielskiego w przypadku narodzin dziecka. ORL miałaby wypracować rozwiązanie do 1 stycznia 2015 r.
Zjazd poparł w całości stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z 4 kwietnia 2014 r. w sprawie tzw. pakietu antykolejkowego przedstawionego przez premiera i ministra zdrowia (www.warszawa.oil.org.pl).
Jednym z punktów obrad było wystąpienie dr. n. med. Bohdana Woronowicza, pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów OIL w Warszawie, który przedstawił swoje zadania.
Z problemem uzależnień zmaga się wielu lekarzy. Z badań wynika, że w USA jest ich około 8-12 proc., w Anglii 7 proc. W naszym kraju nie prowadzono takich badań, ale szacuje się, że około 10 proc. lekarzy ma ów problem. Zatem 2,5-3 tys. lekarzy i lekarzy dentystów na Mazowszu jest uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub leków.
A przecież praca w stanie nietrzeźwym to naruszenie godności zawodu. Kodeks Etyki Lekarskiej mówi o zachowaniu trzeźwości i obowiązującego prawa. Czy lekarz po spożyciu alkoholu (leków) może wykonywać swoje obowiązki w rozumieniu art. 53 ustawy o izbach lekarskich i art. 1 KEL? – pytał dr Woronowicz.
Do zadań pełnomocnika zaliczył m.in.: zbieranie informacji o faktach nadużywania substancji psychoaktywnych, kontakty z lekarzami wymagającymi pomocy w celu zdiagnozowania problemu, pomoc w znalezieniu ośrodka leczącego i monitorowanie przebiegu terapii, wnioskowanie o powołanie komisji orzekającej w zakresie niezdolności do wykonywania zawodu, występowanie do Rady Funduszu Samopomocy o zapomogę dla osoby leczącej się.
Dr Woronowicz zwrócił uwagę, że lekarzom szczególnie łatwo uzależnić się od alkoholu czy leków ze względu na szereg okoliczności „sprzyjających”: stres, nieregularny czas pracy, dyżury grupowe, łatwy dostęp do substancji psychoaktywnych i do leków łagodzących skutki nadużycia alkoholu. A w podejmowaniu terapii nie pomaga traktowanie alkoholizmu jak tematu tabu oraz fałszywie pojęta solidarność, wreszcie tolerowanie picia ze strony przełożonych. Wszystko to odwleka decyzję o podjęciu leczenia.

Małgorzata Skarbek, Justyna Wojteczek


OBWIESZCZENIE
przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z 5 kwietnia 2014 r.
o wynikach wyborów uzupełniających członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie

Na podstawie §45 ust. 1 uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do obwieszczenia nr 2/12/VI prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 29 marca 2012 r., w związku z art. 12 ust. 1-3 i 5-6 oraz art. 24 pkt 6-8 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 ze zm.), ogłasza się, co następuje:

§1 Na podstawie protokołu zgromadzenia wyborczego XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o wynikach wyborów uzupełniających członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie, sporządzonego przez Komisję Wyborczą Okręgowego Zjazdu Lekarzy, w wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających na członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie na okres VII kadencji 2013-2017 został wybrany Bogusław Drotlef – lekarz.

OBWIESZCZENIE
przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z 5 kwietnia 2014 r.
o wynikach wyborów uzupełniających zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie

Na podstawie §45 ust. 1 uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do obwieszczenia nr 2/12/VI prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 29 marca 2012 r., w związku z art. 12 ust. 1-3 i 5-6 oraz art. 24 pkt 6-8 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 ze zm.), ogłasza się, co następuje:

§1 Na podstawie protokołu zgromadzenia wyborczego XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o wynikach wyborów uzupełniających zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie, sporządzonego przez Komisję Wyborczą Okręgowego Zjazdu Lekarzy, w wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających na zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1) Barbara Kozakiewicz – lekarz
2) Grzegorz Olizarowski – lekarz
3) Adam Pietrzak – lekarz.

Przewodniczący XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Konstanty Radziwiłł

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Ładysław Nekanda-Trepka

Archiwum