2 lipca 2019

Nowe przepisy prawne

1 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 612, obwieszczenie ministra zdrowia z 18 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych immunologicznych produktów leczniczych stosowanych w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

2 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 605.

8 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 645, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

9 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 662, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

10 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 8 marca 2019 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister obrony narodowej, oraz w jednostkach niebędących podmiotami leczniczymi, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 564.

12 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 688, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

16 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 701, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach.

18 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 711.

18 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 718.

19 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 736, obwieszczenie ministra zdrowia z 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

19 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 728, obwieszczenie ministra zdrowia z 18 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

25 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktury danych udostępnianych z tego rejestru, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 744.

26 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 786, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

26 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 784, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

27 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 689.

27 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi, prekursorami kategorii 1 lub ich preparatami oraz środkami zastępczymi, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 738.

30 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 778.

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 767.

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 766.

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 820.

Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, a także warunki i tryb zwrotu przez podatnika tych kwot oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich odliczeniem albo zwrotem, powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu.

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 819.   

Mec. Beata Kozyra-Łukasiak

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum