3 lipca 2020

Zjazd inny niż zwykle

Epidemia koronawirusa miała wpływ na organizację XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Tegoroczny zjazd odbył się w tzw. trybie obiegowym.

Delegaci otrzymali zakodowane e-maile ze szczegółowym instruktażem logowania się do strony internetowej, skąd mogli pobrać druki uchwał – wyjaśnił Artur Drobniak, przewodniczący zjazdu. – Zgodnie z regulaminem uchwały musiały zostać wydrukowane, własnoręcznie podpisane, następnie zeskanowane i przesłane pod e-mailowym adresem zjazdu. Kworum zostało osiągnięte dość szybko. Głosowało ponad 150 osób. Mimo niecodziennych warunków, niezbędne dla funkcjonowania samorządu głosowania udało się przeprowadzić.

 Zjazd poddał pod głosowanie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza w trybie obiegowym, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rachunku wyników za rok 2019, udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej oraz uchwalenia budżetu OIL w Warszawie na rok 2020. Głosowanie odbywało się od 11 do 30 maja 2020 r.

Materiały zjazdowe udostępniono delegatom na serwerze z ograniczonym dostępem. Były to m.in.; pismo prezesa ORL do delegatów z podsumowaniem roku 2019, projekty uchwał XLI OZL z załącznikami, sprawozdania organów OIL, komisji i zespołów ORL z działalności w roku 2019, tabela zawierająca rozliczenie budżetu w 2019 r. oraz preliminarz na 2020, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, uchwały podjęte przez ORL dotyczące XLI OZL z załącznikami.

Żałuję, że nie mogliśmy spotkać się osobiście w gronie delegatów, aby podsumować działalność izby w 2019 r. – podkreślił prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski. – W tej nadzwyczajnej sytuacji, wobec konieczności formalnego zatwierdzenia dokumentów finansowych oraz absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej, zdecydowaliśmy o organizacji zjazdu w tzw. trybie obiegowym, zgodnie z obowiązującym prawem, a także wytycznymi otrzymanymi z Naczelnej Rady Lekarskiej. Z takiej formuły organizacji zjazdu skorzystała także większość okręgowych izb lekarskich w kraju. Dziękuję koleżankom i kolegom delegatom za zrozumienie sytuacji i aktywny udział w głosowaniach. Cieszy mnie tak wysoka frekwencja. Podkreślenia wymaga pozytywna opinia delegatów o działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, o czym świadczy niemal jednogłośne udzielenie jej absolutorium. Dziękuję kol. Arturowi Drobniakowi za podjęcie się roli przewodniczącego zjazdu. Mam nadzieję, że przyszłoroczny zjazd odbędzie się bez przeszkód. 

ach

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum