20 lutego 2007

Lekkie uchylenie ordynatorskiej furtki

Ministerstwo Zdrowia przygotowało pakiet zmian w kilku rozporządzeniach określających kompetencje i wymagania wobec ordynatorów oddziałów. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2007 r.

Zmiany w rozporządzeniach sprowadzają się do stworzenia możliwości powierzenia nadzoru merytorycznego konsultantom – specjalistom w dziedzinie zgodnej z profilem jednostki. Wzorcem jest obowiązująca ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i rozwiązanie wykorzystywane w szpitalach (oddziałach) psychiatrycznych, gdzie istnieje możliwość kierowania oddziałem psychiatrycznym czy też szpitalem psychiatrycznym przez „lekarza kierującego oddziałem”.

Zmienione mają być te rozporządzenia, w których dziś występuje pojęcie „ordynator”, tj:

* rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 30, poz. 300),
* rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 52, poz. 543, z późn. zm.),

* rozporządzenie ministra zdrowia z 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. nr 44, poz. 520 oraz z 2003 r. nr 99, poz. 918),

* rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 37, poz. 215),

* rozporządzenie ministra zdrowia z 26 września 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. nr 91, poz. 1014).

Zmiany te podobno mają być łagodne. Furtka zostanie lekko uchylona poprzez użycie sformułowania: „ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem”. W ten sposób ordynatorem lub inną osobą kierującą oddziałem szpitala i ich zastępcą będzie mógł być lekarz, lekarz dentysta, mający prawo wykonywania zawodu
w Rzeczypospolitej Polskiej i mający tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia
w odpowiedniej dziedzinie medycyny oraz co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie. Wszelkie zmiany będą miały charakter fakultatywny, a wybór modelu kierowania szpitalem będzie należał do organu założycielskiego, zgodnie ze statutem danej jednostki. BOJ

Archiwum