11 lutego 2007

Uwaga: odpady!

Uprzejmie informuję Koleżanki i Kolegów, którzy prowadzą indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. 01.62.628 z późn. zm., każdy podmiot będący wytwórcą odpadów medycznych jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powyżej 100 kg rocznie lub do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach medycznych do 100 kg rocznie.
Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do utylizacji odpadów nie zwalnia od ww. obowiązku. Przeciwko podmiotowi, który nie wykona postanowień ustawy, może być wszczęte postępowanie administracyjne z art. 61 § 1, 4 k.p.a., zagrożone karą 5000 zł.
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, art. 3 ust. 1 określa niebezpieczne odpady, pkt 5 ust. 2 – odpady medyczne rozumie się jako odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.
Art. 7 ust. 1 – posiadacz odpadów jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Art. 25.1 – wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów.
Program gospodarki odpadami jest zatwierdzony w drodze decyzji przez właściwy organ ze względu na miejsce wytwarzania odpadów.

Ryszard Majkowski
wiceprzewodniczący ORL, członek Komisji ds. Lekarzy Dentystów

Archiwum