11 maja 2007

O punktach edukacyjnych

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi uprawnień organizatorów szkoleń do informowania słuchaczy o przysługujących im punktach edukacyjnych Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie informuje:

Punkty edukacyjne przysługują uczestnikom konferencji, zjazdów, sympozjów itp. oraz innych zorganizowanych form szkolenia podyplomowego – nieobjętych programem specjalizacji – których organizatorzy spełniają warunki określone w art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Liczbę należnych punktów edukacyjnych za odbycie danego szkolenia określa załącznik nr 3 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Warunkiem uznania, że szkolenie spełnia wymogi określone ustawą, jest wpis organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe odpowiedniej okręgowej izby lekarskiej. Warunek ten nie dotyczy szkoleń, których organizatorami są podmioty uprawnione do kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, na podstawie odrębnych przepisów, tj. wyższa szkoła medyczna lub jednostka badawczo-rozwojowa.
Redakcja „Pulsu” zamieszcza na swoich łamach informacje lub ogłoszenia płatne tylko o tych szkoleniach, w których obecność skutkuje uzyskaniem punktów edukacyjnych. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego – tel. 313-19-70; e-mail: edulek@warszawa.oil.org.pl

Ładysław Nekanda-Trepka
sekretarz ORL

Archiwum